MENU BAR

11/10/16

Lọc nước thải trước khi xử lý

Khi nước thải từ một quá trình không thể được xử lý với đường thoát nước hoặc thông qua các kênh thông thường vì hàm lượng chất rắn của nước thải cao hơn mức cho phép, việc lắp đặt một hệ thống lọc AZUD có thể làm giảm mức độ chất rắn xuống mức chấp nhận được của nước thải được xử lý.


Hệ thống lọc Azud
Các bải liên quan :
Công nghệ lọc màng sinh học
Tái nước sử dụng trong công nghiệp
Lọc tuần hoàn
Lọc Nano, lọc thẩm thấu
Hệ thống lọc trong xử lý nước thải
Hệ thống lọc nước làm mát
Thiết bị lọc trong công nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét